Droneregler – Regler for droneflyvning

Inden du går i gang med droneflyvning er det vigtigt at du sætter dig ind i de gældende regler. Droneregler afhænger af hvilke drone du flyver med og hvor du flyver henne.

Reglerne kan virke komplicerede, men vi har forsøgt at gøre det forståeligt, så du hurtigt og nemt kan sætte dig ind i dem.

Nye regler fra 1. januar 2021

Dronereglerne blev ændret pr. 1. januar 2021, hvor et nyt EU regelsæt trådte i kraft. Dertil kommer den danske dronebekendtgørelse – BEK nr. 2253, som reguleres nationalt. Du skal altså både sætte dig ind i EU reglerne og de danske regler, inden du flyver med din drone.

Det nye EU regelsæt deler droner ind i 3 kategorier.

 • Den åbne kategori
 • Den specifikke kategori
 • Den certificerede kategori

Langt de fleste droner, flyver i Den åbne kategori, og det er derfor den vi vil beskrive i dette indlæg.

Betegnelsen “drone” dækker i denne sammenhæng over alle ubemandede fly. Altså modelfly, modelhelikoptere, quadcoptere, m.m. Vejer dronen mere end 25 kg, er dronen omfattet af et andet regelsæt.

De nye EU regler ligger op til at droner fremover skal klassificeres, fra producentens side. Dronerne vil blive mærket med et “C” efterfulgt af et tal. Dronens identifikationsklasse, vil så afgøre hvilket regelsæt dronen skal flyve efter.

Frem til 1. januar 2023, vil der være en overgangsperiode, hvor droner uden en C-klassificering, vil flyve som såkaldte “Legacy-droner”
Efter 1. januar 2023, kan droner uden en C-klassificering, flyve i underkategorien “A1”, hvis de vejer under 250 gram, og i underkategorien “A3”, hvis de vejer under 25 kg.

Legacy-droner under 500 gram:

Droner med en vægt på under 500 gram, skal skal flyves efter nedenstående regler:

 • Du skal være i besiddelse af et dronetegn eller du skal have gennemført og bestået en onlineteoriprøve
  Læs mere her
 • Du må IKKE overflyve personforsamlinger og du skal flyve et sted, hvor man med rimelighed kan forvente, at der ikke opholder sig personer, som ikke deltager i flyvningen. I tilfælde af at uvedkommende personer dukker op og opholder sig under dronen, er det dit ansvar, hurtigst muligt at afslutte flyvningen, eller finde et andet område at fortsætte i. 
 • Du må maksimalt flyve 120 meter over terrænet.
 • Du skal overholde dronebekendtgørelsens restriktioner.

Legacy-droner under 2 kilo:

Droner med en vægt på under 2 kg, skal flyves efter nedenstående regler. 

 • Du skal være i besiddelse af et dronebevis eller du skal have erhvervet et kompetencecertifikat 
 • Flyvningen skal som minimum foregår 50 meter fra mennesker. 
 • Du må maksimalt flyve 120 meter over terrænet.
 • Du skal overholde dronebekendtgørelsens restriktioner.

Legacy-droner under 25 kilo:

Droner med en vægt på under 25 kilo, skal flyves efter nedenstående regler:

 • Du skal være i besiddelse af et dronetegn eller du skal have gennemført og bestået en onlineteoriprøve
 • Du må IKKE overflyve personforsamlinger og du skal flyve et sted, hvor man med rimelighed kan forvente, at der ikke opholder sig personer, som ikke deltager i flyvningen. I tilfælde af at uvedkommende personer dukker op og opholder sig under dronen, er det dit ansvar, hurtigst muligt at afslutte flyvningen, eller finde et andet område at fortsætte i. 
 • Du skal som minimum flyve 150 meter fra bygninger, erhverv og rekreative områder.
 • Du må maksimalt flyve 120 meter over terrænet.
 • Du skal overholde dronebekendtgørelsens restriktioner.

Generelle regler

Nedenstående regler gælder for droner i den åbne kategori og gælder både for legacy-droner (droner uden C-mærke) og for droner med en C-klassificering.

Reglerne herunder er danske regler og stammer fra Dronebekendtgørelsen (BEK – 2253 fra d. 29. december 2020)

Forsikring:

Din drone skal være ansvarsforsikret, med en forsikringssum på minimum 750.000 Dkr. SDR (svarende til ca. 7 millioner Dkr.) Der er dog 2 tilfælde hvor forsikring ikke er et krav:

 • Vejer din drone under 250 gram og har en topfart på under 68 km/t
 • Er din drone klassificeret i klasse C0

Registrering af dig som dronepilot:

Du skal registreres som dronepilot på Trafikstyrelsens hjemmeside, hvis du ønsker at flyve drone i det danske luftrum.

Alderskrav:

Som dronepilot skal du som minimum være 15 år gammel. Dog frafalder alderskravet, hvis du flyver indendørs, eller hvis du er medlem af en modelflyveklub og flyver på klubbens område

Afstandskrav:

Tidligere måtte du ikke flyve drone i bymæssig bebyggelse. Efter de nye regler skelner man ikke længere imellem by og ikke by. Nu skal du i stedet forholde dig til hvorvidt der er risiko for at der opholder sig mennesker under dronen når du flyver. I disse tilfælde må du ikke flyve.

Er din drone en legacy-drone på mere end 2 kg. eller er den klassificeret i kategori C3, skal du holde minimum 150 meters afsted til bygninger, erhverv og befolkede områder.

Yderligere afstandskrav:

 • Du må maksimalt flyve 120 meter over terræn
 • Du skal holde minimum 2 km afstand til en lægehelikopterplads. Er du i besiddelse at et kompetencecertifikat må du dog flyve indtil 1 km fra en lægehelikopterplads. Dog må flyvningen i afstanden 1-2 km dog maksimalt være i 50 meters højde
 • Du skal holde minimum 5 km afstand til en offentlig flyveplads og minimum 8 km til en militær flyveplads. Hvis du har et kompetencecertifikat må du flyve indtil 2 km fra både offentlig og militær flyveplads. Dog må flyvningen så maksimalt være i 40 meters højde.
 • Du skal holde minimum 150 meters afstand til kongehusets bygninger
 • Du skal holde minimum 300 meters afstand til militære områder, luftfaretøjer og flådefaretøjer
 • Du skal holde minimum 15 meters afstand til jernbaner og bybaner
 • Du må ikke overflyve offentlige veje, hvis vejens hastighedsgrænsen er over 70 km/t
 • Du skal holde minimum 5 meters afstand til luftledninger
 • Du skal holde minimum 150 meters afstand til indsatssteder (ulykker, brand, e.lign)

Regler om privatlivets fred:

Når du flyver din drone skal du også være opmærksom på at du overholder reglerne om privatlivets fred.

 • Hvis en beboelsesejendom eller en have er tydeligt afgrænset af stakit, hæk, mur eller lignende, må du ikke overflyve, uden ejernes tilladelse.
 • Du skal holde minimums 2,5 meters afstand til beboelsesejendom, med mindre du har fået tilladelse af ejendommens ejer.
 • Hvis du har ejerens tilladelse til at flyve tættere end 2,5 meter på en beboelsesejendom, skal du sikre at ejendommens beboere er informeret om flyvningen.

Droneluftrum:

Inden du påbegynder en flyvning, har du pligt til at undersøge om der evt. er lokale restriktioner imod droneflyvning. Dette gøres ved at benytte hjemmesiden eller app’en Droneluftrum.dk.

Læs mere om hvor du må flyve med din drone her.

Hvad skal jeg medbringe når jeg flyver?

I de tilfælde hvor disse dokumenter er påkrævet, skal de medbringes når du flyver med din drone:

 • Dronetegn, dronebevis eller kompetencecertifikat 
 • Forsikringspolice
 • Registreringsbevis
Droneregler 2021

Hvis du gerne vil være forberedt på de regler du skal flyve efter, når vi kommer efter d. 1. januar 2023, kan du læse om dem herunder.
MEN – husk at det er de ovenstående regler, som gælder på nuværende tidspunkt og frem til 1. januar 2023.

Droneregler EFTER 1. januar 2023

Når overgangsperioden er overstået og de nye regler træder i kraft, vil din drone tilhøre en underkategori afhængig af dens vægt.

 • Kategori A1 for droner op til 900 gram 
 • Kategori A2 for droner imellem 900 gram og 4 kg
 • Kategori A3 for droner fra 4 til 25 kg

Regler for kategori A1:

(0-249 gram)

Krav til dronepiloten:

 • Du skal have læst brugervejledningen til din drone
 • Der er ingen alderskrav

Hvor må du flyve:

 • Du må gerne overflyve uvedkommende personer – dog bør det undgås
 • Du må IKKE overflyve forsamlinger af personer
 • Dronen må IKKE komme uden for din synsvidde
 • Du må maksimalt flyve 120 meter over terræn

Tekniske krav:

 • Dronen er C0 mærket – Dog er dette ikke et krav
 • Maks. hastighed på 19 m/s
 • Follow-me mode må kun foregå indenfor 50 meter
 • Er din drone med kamera, SKAL du være registeret som dronepilot

(250-900 gram)

Krav til dronepiloten:

 • Du skal have læst brugervejledningen til din drone
 • Der skal være minimum 15 år gammel
 • Du skal have bestået testen til A1 kompetencecertifikat

Hvor må du flyve:

 • Du må IKKE overflyve uvedkommende personer
 • Du må IKKE overflyve forsamlinger af personer
 • Dronen må IKKE komme uden for din synsvidde
 • Du må maksimalt flyve 120 meter over terræn

Tekniske krav:

 • Dronen er C1 mærket 
 • Maks. hastighed på 19 m/s
 • Du SKAL være registeret som dronepilot

Regler for kategori A2 (900 gram til 4 kg):

Krav til dronepiloten:

 • Du skal have læst brugervejledningen til din drone
 • Der skal være minimum 15 år gammel
 • Du skal have bestået testen til A2 kompetencecertifikat
 • Du skal have gennemført selv-træning i et sikkert område
 • Du skal underskrive deklaration på gennemført selv-træning

Hvor må du flyve:

 • Du må IKKE overflyve personer og skal holde 30 meters sikkerhedsafstand. Dog må dog flyve indenfor 5 meter fra personer, hvis dronen har en aktiveret lavhastighedsfunktion
 • Dronen må IKKE komme uden for din synsvidde
 • Du må maksimalt flyve 120 meter over terræn

Tekniske krav:

 • Dronen er C2 mærket
 • Du SKAL være registeret som dronepilot

Regler for kategori A3 (4 kg til 25 kg):

Krav til dronepiloten:

 • Du skal have læst brugervejledningen til din drone
 • Der skal være minimum 15 år gammel
 • Du skal have bestået testen til A3 kompetencecertifikat

Hvor må du flyve:

 • Du må IKKE overflyve personer og skal holde 30 meters sikkerhedsafstand. Dog må dog flyve indenfor 5 meter fra personer, hvis dronen har en aktiveret lavhastighedsfunktion
 • Dronen må IKKE komme uden for din synsvidde
 • Du må maksimalt flyve 120 meter over terræn
 • Du skal minimum være 150 meter fra bebyggelse, rekreative områder og lignende.

Tekniske krav:

 • Dronen er C0, C1, C2, C3 eller C4 mærket
 • Du SKAL være registeret som dronepilot

Der findes lige nu 3 typer certifikater. Hvilket et du skal bruge afhænger af om dronen skal anvendes til professionelt brug eller til privat brug. Og hvornår certifikatet er erhvervet.

Dronebevis er til erhverv og opnås ved at dronepiloten gennemgår en godkendt uddannelse. Dronebeviset giver mulighed for at flyve i områder hvor man ikke må flyve som privat. F.eks. i byen. Fra 1. januar 2021 er dronebeviset erstattet af et dronekompetencebevis. Har du et dronebevis, vil dette automatisk blive konverteret til et dronekompetencebevis i den rigtige kategori, i løbet af 2021.

Dronetegn er til hobbyfolket. Ved udgangen af 2021 skal dit dronetegn være erstatte af et dronekompetencebevis (også kaldt kompetencecertifikat).

Læs mere om dronetegn, dronebevis og kompetencebevis her.

Droneregler for private

For at gøre reglerne nemme at forstå har vi udarbejdet nedenstående info-grafik. Har du spørgsmål til reglerne er du meget velkommen til at kontakte os.

Lad os holde dig opdateret

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, sørger vi for at holde dig opdateret, hvis der er nyt omkring dronereglerne. Desuden sender vi dig nyheder og gode tilbud.

Her under finder du de meste populære produkter hos Hubshop.dk lige nu:

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om dronereglerne

Må jeg flyve med min drone i byen?

I de nye regler fra 2021, skelner man ikke længere imellem by og land. Så i nogen tilfælde må du godt flyve din drone i byen. Læs mere her.

Skal jeg bestå en prøve for at flyve med min drone?

Det korte svar er JA. Der er god undtagelser, som du kan læse om her på siden.

Skal min drone ansvarsforsikres?

Hvis din drone vejer mere end 249 gram, kræver dronelovgivningen en ansvarsforsikring.

26 kommentarer til “Droneregler – Regler for droneflyvning

  • Søren Petersen siger:

   Ændret 1. januar 2021:
   Du må gerne flyve din drone, hvis du ikke overflyver uvedkommende personer.

 1. Morten siger:

  Må jeg flyve med en mikro-drone over min egen grund? Vi skal til at bygge nyt hus og jeg vil gerne tage nogle luftfotos undervejs i byggeriet. Grunden ligger i et almindeligt villakvarter op til et grøn område.
  Mvh Morten

  • Søren Petersen siger:

   Ændret d. 1. januar 2021:
   Afhængig af din dronens vægt, kan du flyve dronen over din egen grund, hvis du er ret sikker på der ikke kommer uvedkommende personer forbi.

   Oprindeligt svar:
   Hej Morten,
   Det må du desværre ikke.
   Mikro dronerne må heller ikke flyve i bymæssig bebyggelse.
   Mvh Søren
   Hubshop.dk

   • Thomas siger:

    Hej Søren,

    Er det den nye dronebekendtgørelse eller de nye EU-regler, der gør sig gældende her? Vil du mene at det er ok at flyve over egen matrikel?

    Eller et andet sted indenfor byzone, hvor man kan kontrollere at der ikke komme uvedkommende personer? F.eks. bor jeg ved siden af en gammel gård, som skal til at blive nedrevet, og ejeren kunne godt tænke sig et foto.

    Det er en mikrodrone med kamera. Har dronetegn og den registreret (hvilket man hvis skulle hvis der var sensor på?).

    Hilsen Thomas

    • Søren Petersen siger:

     Hej Thomas,

     Ja, det er den nye bekendtgørelse der gør det muligt at flyve på egen matrikel.
     Det scenarie du beskriver, vil jeg vurdere er helt OK.

     Mvh Søren
     Hubshop.dk

 2. Lasse siger:

  Må man flyve med mikrodrone i støjfølsomme områder? Jeg syntes ikke reglerne er klare, er det en gråzone? jeg er klar over man ikke må uden særlig tilladelse med droner der vejer over 250g
  Mvh Lasse

 3. Mette siger:

  Hej
  Må man – hvis man har dronebevis – flyve privat inden for bymæssig bebyggelse med en mikrodrone (Mavic Mini 249g)?
  Mvh. Mette

  • Søren Petersen siger:

   Ændret d. 1. januar 2021:
   Ja, det må du hvis det er på områder for man kan forvente der IKKE kommer uvedkommende personer forbi.

   Oprindeligt svar:
   Hej Mette,
   Nej, som privat må du kan flyve udenfor bymæssig bebyggelse – også men en mikrodrone.
   Mvh Søren
   Hubshop.dk

 4. Bjarne Andresen siger:

  I skriver: Dronetegn er til hobbyfolket og er ikke nødvendigt hvis du flyver på godkendt modelflyveplads og er medlem af Modelflyvning Danmark. Flyver du udenfor godkendt modelflyveplads skal du have dronetegnet. Også selvom du er medlem af Modelflyvning Danmark.
  I følge BEK nr 1257 af 24/11/2017 står der i: § 6. Droneføreren skal have et dronetegn udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, MEDMINDRE:
  1) føreren af dronen har et dronebevis, jf. § 2, nr. 6,
  2) føreren af dronen er medlem af en anerkendt modelflyveorganisation, eller
  3) dronen er en mikrodrone.

  Jeg tolker det som hvis du er medlem af modelflyvedanmark, burde du kende reglerne, og behøver ikke dronetegnet. Er det helt forkert?
  mvh

 5. Jens Haugaard siger:

  Hej
  Må man med dronebevis og en gyldig erhvervsmæssig grund flyve med mikrodrone i bymæssig bebyggelse?
  Dronebeviserne starter jo fra 250g!
  Hilsen Jens

  • Søren Petersen siger:

   Hej Emil,
   Ja, det må du gerne. Dog skal du sikre dig at du overholder ovenstående regler omkring personer under dronen, samt droneregn/kompetencecertifikat

 6. Henrik siger:

  Hej,
  Det er for mig stadig uklart, hvad man må. Der snakkes om overflyvning og du nævner flere gange hvis der kommer uvedkommende personer forbi.
  Med overflyvning menes der da, at personerne ikke må være *lige* under eller er det i en diameter under dronen?
  Jeg går ud fra, at der med at uvedkommende kommer forbi menes, i fald de kommer i overflyvnings zonen?
  På forhånd tak 🙂

  Mvh
  Henrik

  • Søren Petersen siger:

   Hej Henrik,
   Jeg forstår du er i tvivl. Reglerne er også lidt uklare på det område. Min tolkning er at du, i den åbne kategori, må flyve steder (også i byen), hvor du er ret sikker på du ikke kommer til at overflyve personer. Altså steder hvor der ikke opholder sig personer under dronen og hvor du kan forvente at der ikke dukker personer op under flyvningen. Hvis der uventet dukker personer op, skal du standse flyvningen.
   Jeg skal understrege at dette er min tolkning af de nye regler 🙂
   Søren – Hubshop.dk

 7. Leif Hansen siger:

  Nu har jeg erhvervet mig A2 certifikat og jeg flyver med en A1 drone. Må jeg så uden videre flyve inde i en by med den, eller skal der ansøges om tilladelses.

 8. Norman Robson siger:

  Jeg overveje at købe en drone under 250 gram. Med de nye regler må jeg flye i min egen have på 2-3 metre højder uden at genere naboerne.
  Uden at ved det jeg begyndte at læse de gamle regler, så ny er jeg forvirret.
  Med venlig hilsen

 9. jens siger:

  Hvis man har en dji 550 Hexa drone med gimbal og go pro,
  kan man så selv mærke den med A 2 , den vejer 2,5Kg med batteriet.

  J. O. P.

 10. Morten siger:

  Hej Søren
  Kan du anbefale mig en C2 drone som nybegynder? Gerne med elevationshold og evt follow på

  • Søren Petersen siger:

   Hej Morten,

   C-klassificeringen træder først i kraft fra den 1. januar 2023, så vi ved desværre ikke endnu hvilke droner der bliver klassificeret som C2.

 11. Martin siger:

  Må jeg med kompetencebevis flyve min 570g drone over byen (amager) med en valid GEO zone autorisation så længe jeg ikke flyver over mennesker? Å jeg for eksempel flyve over bygninger og veje så længe disse er veje med maks hastighed på 70kmt ?

 12. Lars Nielsen siger:

  Hvad kræves der for at måtte flyve med en drone under 250g (med kamera) i et område 7 km. fra militær flyveplads?

  Jeg har ikke behov for at flyve højere end 40m over banehøjde – men kan ikke gennemskue hvad det kræver af certifikat?

 13. Ricco Duelund siger:

  Du skriver at:
  – Hvis en beboelsesejendom eller en have er tydeligt afgrænset af stakit, hæk, mur eller lignende, må du ikke overflyve, uden ejernes tilladelse.
  – Du skal holde minimums 2,5 meters afstand til beboelsesejendom, med mindre du har fået tilladelse af ejendommens ejer.

  Hvis jeg skal tage et skråt dronebillede af en ejendom i et villa kvarter i måske 30-40m’s højde hvor det er nødvendigt at overflyve naboejendommene – skal jeg så IKKE tage tilladelse fra naboerne, da flyvningen sker i den højde (> 2,5m)??
  Forudsat jeg har Kompetencecertifikat.

 14. Simon Sørensen siger:

  Der står at man skal have et dronecertifikat hvis ens A1 drone har kamera, hvilket certifikat er det man skal have for at gøre dét?

 15. Michael siger:

  Jeg er professionel fotograf med dronekompetence beviset ansvarsforsikring.
  Jeg har fået en forespørgsel fra en kunde om at overflyve og filme en større gruppe mennesker der deltager i en konference. Både indendørs og udendørs overflyvning. Må jeg det med en A2 drone?

  • Thomas Rønnow siger:

   Hej Michael

   Jeg har forsøgt at finde svar på dit spørgsmål på https://www.droneregler.dk/dronecertifikat/a2-kompetencecertifikat, og man skal jo nærmest være jurist for at fortolke reglerne i dag. Som jeg læser det afhænger det af hvordan din drone er mærket, og hvorvidt man kan betragte konference deltagerne som uvedkommende eller ej. Jeg vil forslå du spørger en jurist til råds eller måske hvis du er medlem af et fagligt forbund som fotograf forhører dig der.
   Mvh.
   Thomas

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *